🚭
 4 ชั่วโมง
🚭
เพศ อายุ
19
เพศ
หญิง
[fontcolor=#ffffef ;text-shadow:1px 1px 1px #FFDA03, 0 0 2px #FFDA03,0 0 1px #FFDA03;] [center] [audio url=https://upload.i4th.in.th:8443/getfile.php?id=464367&a=e45a8110abc2175cd52ed0f0e6e2b9ca&t=64992e14&o=205637F256C4AB5B3B79FE016395CDFB6524C44A8347ECD55ED5C38FA508B389393D4A2BEE4B&n=%E6%9C%89%E8%8F%AF%E3%80%8CBaby_you%E3%80%8DMusic_Video%28Yuka_Ver.%29.mp3 height=50][/center] [marquee text=🌻= บอกรัก behavior=scroll direction=left scrollamount=8 scrolldelay=30 style=border: purple 10px solid; border-radius: 100px;font-size:35px;height: 30px;padding:20px;] [fontstyle='mali', 'mali', cursive] [fontcolor=#ffffef ;text-shadow:1px 1px 1px #FFDA03, 0 0 2px #FFDA03,0 0 1px #FFDA03;][bodybg=https://media3.giphy.com/media/v1.Y2lkPTc5MGI3NjExOTEwNjAwOTU1NDYyN2RmZjg5ZTA3OTQ1MTM1MTA1NmFhYmE2ZWJkZCZjdD1n/VE262MWMH0Y7K/giphy.gif repeat=repeat size=contain ]