ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานซอยแชท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานที่แสดงไว้ ณ ที่นี้ (ต่อไปเรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ) ระบุถึงข้อกำหนดระหว่างซอยแชท (ต่อไปนี้เรียกว่าบริษัทฯ) และผู้ใช้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้”) เกี่ยวกับบริการหรือคุณลักษณะใดๆ ของซอยแชท (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการฯ") ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ

1. คำนิยาม

คำและข้อความต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้เมื่อมีการใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

1.1 "เนื้อหา" หมายถึง ข้อมูล เช่น ข้อความ ไฟล์เสียง เพลง รูปภาพ วิดีโอ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม รหัสคอมพิวเตอร์ และสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

1.2 "เนื้อหาฯ" หมายถึง เนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางบริการฯ

1.3 "เนื้อหาจากผู้ใช้" หมายถึง เนื้อหาที่ผู้ใช้ได้ส่ง ส่งผ่าน หรือ อัพโหลด

1.4 "เหรียญ" หมายถึง สกุลเงินเสมือนจริงซึ่งผู้ใช้สามารถใช้เพื่อชำระเงินสำหรับเนื้อหาและบริการต่างๆ ที่ซอยแชทเสนอ ซึ่งมีค่าบริการ

1.5 "ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม" หมายถึง เอกสารที่ซอยแชทออกหรืออัพโหลดซึ่งเกี่ยวกับบริการฯ ภายใต้ชื่อ "ข้อตกลง" "แนวทางปฏิบัติ" "นโยบาย" และอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2. การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

2.1 ผู้ใช้ทุกรายจะต้องใช้บริการฯ ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการฯ ได้เว้นเสียแต่ว่า ผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้

2.2 ผู้เยาว์สามารถใช้บริการฯ ได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น นอกจากนี้ หากผู้ใช้ใช้บริการฯ แทน หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กรธุรกิจใดๆ จะถือว่า องค์กรธุรกิจดังกล่าวได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ด้วยแล้ว การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้

การให้ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงรูปภาพและวิดีโอต่อบริษัทโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท จะถือว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัท บริษัทสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ แนวความคิด และวิธีการที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าเป็นการเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท การสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือการให้ข้อมูลใด ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการแสดงว่าท่านได้อ่าน และตกลงตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการที่ระบุในเว็บไซต์นี้ และเพื่อเป็นการแสดงว่า ท่านต้องการที่จะลงทะเบียนไว้กับบริษัท และต้องการที่จะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ จากบริษัท ซึ่งการให้ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถือว่า ท่านได้ทำการลงทะเบียนกับบริษัท โดยท่านจะเป็นบุคคลผู้มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัท

2.3 การที่ผู้ใช้ใช้บริการฯ ถือว่า ผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้

2.4 หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมสำหรับบริการฯ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมนั้นด้วยเช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้

3. ข้อจำกัด

ผู้ใช้จะต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้เมื่อใช้บริการฯ

3.1 กิจกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย คำพิพากษา มติหรือคำสั่งศาล หรือมาตรการทางปกครองที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

3.2 การใช้เนื้อหาที่รุนแรงและโจ่งแจ้ง หรือการทำให้ผู้อื่นอับอาย เนื้อหาที่มีความรุนแรงโหดร้ายและความไม่เห็นอกเห็นใจ โดยเฉพาะเนื้อหาที่มุ่งทำร้ายผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ

3.3 ภาพโป๊เปลือย กิจกรรมทางเพศ การแสดงหาประโยชน์ทางเพศ และการขายบริการทางเพศ

3.4 เนื้อหาที่แสดง ส่งเสริม หรือข่มขู่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ การกระทำชำเรา หรือการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ

3.5 การฟลัดหน้ากระดานเพื่อก่อนกวนผู้เล่นคนอี่น

3.6 กิจกรรมที่ละเมิดสิทธิ เช่น ความเป็นส่วนตัว และสิทธิความเป็นส่วนตัวของรูปภาพ คุณไม่ควรโพสต์ข้อมูลส่วนตัวหรือความลับของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวก่อน

3.7 คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือเก็บข้อมูลจากบริการของเราโดยใช้วิธีอัตโนมัติ (โดยไม่ได้รับสิทธิ์การอนุญาตล่วงหน้าจากเรา) หรือพยายามเข้าถึงข้อมูลที่คุณไม่ได้รับสิทธิ์การอนุญาตให้เข้าถึงได้

3.8 กิจกรรมที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอก หรือการจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จ

3.9 กิจกรรมต่างๆ เช่น การส่งข้อความโดยการสุ่มไปให้แก่ผู้ใช้จำนวนมาก (ยกเว้นข้อความที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ หรือกิจกรรมอื่นใดที่บริษัทฯ ถือว่าเป็นการส่งข้อความรบกวน (spamming)

3.10 กิจกรรมที่มีการใช้บริการฯ เพื่อการขาย การตลาด โฆษณา การชักชวน หรือวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ (ยกเว้นวัตถุประสงค์ที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ) กิจกรรมที่มีการใช้บริการฯ เพื่อการกระทำทางเพศหรือการกระทำที่อนาจาร กิจกรรมที่มีการใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพบบุคคลเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ กิจกรรมที่ใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุกคาม หรือการหมิ่นประมาทผู้ใช้รายอื่นๆ หรือกิจกรรมที่ใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่มิใช่จุดประสงค์ที่แท้จริงของบริการฯ

3.11 กิจกรรมที่แทรกแซงเครื่องแม่ข่าย และ/หรือระบบเครือข่ายของบริการฯ กิจกรรมซึ่งเป็นการใช้บริการฯ ในทางที่ผิดด้วยการใช้บ็อท (BOTs) เครื่องมือเพื่อการโกง หรือวิธีการทางเทคนิคอื่นๆ กิจกรรมที่ใช้ข้อบกพร่องของบริการฯ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน กิจกรรมที่ทำการสอบถามอย่างไม่สมควร และ/หรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่ควรได้ เช่น การถามคำถามเดียวกันซ้ำๆ เกินความจำเป็น และกิจกรรมที่แทรกแซงการให้บริการฯ ของบริษัท หรือการใช้บริการฯ ของผู้ใช้

3.12 กิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือหรือส่งเสริมกิจกรรมใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 1 ถึงข้อ 12 ข้างต้น

3.13 กิจกรรมอื่นๆ ที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่เหมาะสม

4. บัญชี

4.1 เมื่อผู้ใช้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแก่บริษัทฯ ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและครบถ้วนในขณะที่ใช้บริการฯ และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา

4.2 หากผู้ใช้ลงทะเบียนรหัสผ่านในขณะที่ใช้บริการฯ ผู้ใช้จะต้องใช้ความระมัดระวังและมีความรับผิดชอบตามสมควรเพื่อไม่ให้มีการใช้รหัสผ่านในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทฯ สามารถถือว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการโดยใช้รหัสผ่านดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ผู้เป็นเจ้าของรหัสผ่านได้ดำเนินการด้วยตนเอง

4.3 ผู้ใช้งานที่จดทะเบียนใช้บริการฯ สามารถลบบัญชีของตนและเลิกใช้บริการฯ ได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม

4.4 บริษัทฯ อาจระงับหรือลบบัญชีของผู้ใช้ได้โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ หากบริษัทฯ เห็นว่าผู้ใช้กำลังละเมิดหรือได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

4.5 บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะลบบัญชีใดๆ ที่ไม่มีการเปิดใช้งานเป็นเวลา 1 ปีหรือนานกว่านั้นนับตั้งแต่วันที่มีการเปิดใช้งานบัญชีดังกล่าวครั้งล่าสุด โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆ แก่ผู้ใช้

4.6 สิทธิที่จะใช้บริการของผู้ใช้จะสิ้นสุดลงเมื่อมีการลบบัญชีของผู้ใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม บัญชีจะไม่สามารถกู้คืนมาได้แม้ว่าผู้ใช้จะลบบัญชีของตนโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตาม และบริษัทฯ ขอให้ผู้ใช้ตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วย

4.7 บัญชีแต่ละบัญชีในบริการฯ มีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะและเป็นของเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถโอนหรือให้ยืมบัญชีของตนแก่บุคคลภายนอกใดๆ และบุคคลภายนอกใดๆ ไม่สามารถรับช่วงบัญชีจากผู้ใช้ได้

5. การให้บริการฯ

5.1 บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจำกัดการเข้าถึงบริการฯ ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น เช่น อายุ การระบุตัวตน สถานภาพสมาชิกในปัจจุบัน และสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

5.2 บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยุติบริการฯ ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนตามดุลยพินิจของบริษัทฯ ไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆ แก่ผู้ใช้

5.3 บริษัทฯ จะพยายามอย่างดีที่สุดในการดูแลการให้บริการฯ และจะแก้ไขความผิดพลาดโดยเร็วที่สุด เราอาจจะต้องระงับการดำเนินงานของเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งก่อนสำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาปรับปรุงหรือเหตุผลทางด้านเทคนิคอื่นๆ ถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าการระงับใช้เวลาสั้นที่สุด เราไม่สามารถรับผิดชอบในการหยุดให้บริการดังกล่าวหรือการหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาดที่เกิดจากสถานการณ์ภายนอกของซอยแชทที่นอกเหนือการควบคุม

6. โฆษณา

บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะแสดงโฆษณาสำหรับบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกให้ผู้ใช้ผ่านทางบริการฯ

7. เนื้อหาฯ

7.1 ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เหมาะสมเมื่อใช้เนื้อหาฯ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการใช้งาน ถึงแม้ในกรณีที่มีถ้อยคำ เช่น "การซื้อ" "การขาย" และคำอื่นๆ ในทำนองเดียวกันปรากฏบนหน้าจอในการใช้บริการฯ บริษัทฯ จะยังคงเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นๆ ในเนื้อหาฯ ที่บริษัทฯ เสนอต่อผู้ใช้ และจะไม่มีการโอนสิทธิต่างๆ ดังกล่าวไปให้แก่ผู้ใช้

7.2 บริษัทฯ อาจตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหาจากผู้ใช้ หากบริษัทฯ เห็นว่า เนื้อหาจากผู้ใช้อาจฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีภาระหน้าที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบดังกล่าว

7.3 หากบริษัทฯ เห็นว่า ผู้ใช้ได้ฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาจากผู้ใช้ บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะตัดสิทธิของผู้ใช้ในการที่จะใช้เนื้อหาจากผู้ใช้ในบางลักษณะ เช่น การลบเนื้อหาจากผู้ใช้ โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้

8. เหรียญ

8.1 ผู้ใช้จะได้รับเหรียญโดยวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด เช่น การซื้อ ข้อเสนอพิเศษ และวิธีการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน หน่วย และเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับเหรียญจะถูกกำหนดโดยบริษัทฯ และแสดงไว้ในระหว่างการให้บริการฯ

8.2 เหรียญไม่สามารถนำไปแลกเปลี่ยนหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่บริการฯ เสนอ จำนวนเหรียญที่จำเป็นต้องมีเพื่อรับบริการ เนื้อหาที่เสนอ และสิ่งอื่นๆ ในทำนองเดียวกันจะถูกกำหนดโดยบริษัทฯ และแสดงไว้ในระหว่างการให้บริการฯ

8.3 เฉพาะบัญชีที่ซื้อเหรียญเท่านั้นที่จะสามารถใช้เหรียญได้ นอกจากนี้ ไม่สามารถยกยอดเหรียญหรือรวมเหรียญระหว่างอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่ต่างกันได้ เนื่องจากประเภทของเหรียญนั้นมีความแตกต่างกันแม้ว่าจะถูกจัดประเภทให้อยู่ภายใต้ชื่อเดียวกันก็ตาม

.4 เหรียญที่ผู้ใช้ได้มาจากข้อเสนอพิเศษ และวิธีการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ไม่สามารถขอคืนเป็นเงินได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ อย่างไรก็ตาม

9. ความรับผิดชอบของผู้ใช้

9.1 ผู้ใช้จะต้องใช้บริการฯ นี้โดยเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง และจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการกระทำที่กระทำไปและผลของการกระทำที่มีต่อบริการฯ นี้

9.2 บริษัทฯ อาจใช้มาตรการที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมได้ หากบริษัทฯ รับทราบว่าผู้ใช้รายหนึ่งรายใดกำลังใช้บริการฯ ในทางที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในการแก้ไขหรือป้องกันการฝ่าฝืนดังกล่าวต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นๆ

9.3 ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย/ความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือบริษัทฯ ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงกรณีที่มีบุคคลภายนอกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทฯ) อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ในขณะที่ใช้บริการฯ ผู้ใช้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ทันทีที่บริษัทฯ ร้องขอ

10. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

บริษัทฯ อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม เมื่อเราเห็นว่ามีความจำเป็น โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ การแก้ไขจะมีผลบังคับเมื่อมีการประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไข หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมที่แก้ไขไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมภายในเว็บไซต์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินงาน การที่ผู้ใช้ใช้บริการฯ ต่อไป ถือว่าผู้ใช้ได้ให้การยอมรับที่มีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขแล้ว หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมที่แก้ไขแล้ว ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เป็นประจำระหว่างการใช้บริการฯ เนื่องจากอาจไม่มีการแจ้งเตือนแยกต่างหากเกี่ยวกับการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ดังกล่าว

11. การยกเว้นความรับผิดของบริษัทฯ

11.1 บริษัทฯ ไม่รับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่า บริการฯ (ซึ่งรวมถึงเนื้อหาฯ) จะปราศจากข้อบกพร่องตามจริงหรือตามกฎหมาย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เสถียรภาพ การไว้วางใจได้ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ การมีประสิทธิผล ความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด จุดบกพร่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัย (bug) หรือการละเมิดสิทธิต่างๆ) และบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบในการที่จะต้องจัดหาบริการฯ ที่ไม่มีข้อบกพร่องดังกล่าว

11.2 บริษัทฯ จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้อันเกี่ยวกับการใช้บริการฯ

12. การแจ้งเตือนและการติดต่อ

เมื่อบริษัทฯ แจ้งหรือติดต่อผู้ใช้เกี่ยวกับบริการฯ บริษัทอาจใช้วิธีการที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม เช่น การประกาศไว้ในเว็บไซต์ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินงาน

จบข้อความ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566