งงดิ
 22 ชั่วโมง
               งงดิ
เพศ อายุ
100
เพศ
หญิง
สถานะ
[profile-picture-style=transform: scale(0.5) rotate(180deg); border: 2px solid SaddleBrown; border-radius: 20px;] [br] [br] [fontcolor=#0000000] [fontcolor=#0000000] [fontcolor=#000000; text-shadow: 0.2em 0.5em 0.3em #000000] [br] [br] [br] [center][audio url=https://drive.google.com/uc?export=download&id=1nnBW-wR7CAG3tUY--4D-ppSDBgJYmX7C height=50][/center] [br] [br] [ [br] [br]